سلام بچه ها اینم چند مدل برای نقاشی کوبیسم و مدرن.انواع سفارشات در مورد طرح های زیر قبول میشود!!!  D: 

 کوبیسم، این منشاء تمام هنرهای آبستره رابه ساد گی نمیتوان تعریف کرد، زیرا کوبیسم نه ازفلسفه خاصی الهام گرفته بود ونه بر نظریه جما لشناختی معینی تکیه میکرد. این شیوه بر اساس این اعتقاد بوجود آمده بود که روشها و قراردادهای مرسوم هنری وبخصوص ( نقاشی) نادرست و کهنه شده اند، ولذا نسل هنرمندان جوان می باید وسیله بیان تصویری تازه ای کشف یا ابداع کند. یکی از هد ف های عمده کوبیسم  این بود که واقعیت ملموس هر چیز را بد ون توسل به تدابیر چشم وفریب ارائه نماید. نقاش کوبیسم می خواست از هر تابلویی یک واقعیت ملموس تازه و نه یک تصویر وهم انگیز از ادراک بصری واقعیت بوجود بیآورد. کوبیست ها نظام( پرسپکتیو) خطی سنتی را که از ( رنسانس)  به بعد بر نقاشی اروپایی تحکیم می کرد، در هم ریختند و به هنرمند حق داد ند که در یک زمان از نقاط مختلفی بر یک شی نظر بیفکند. ( پیکاسو، براک) دو تن از مشهور ترین نقاشان این سبک بود ند 

 
 


 
 


  
30X30 اصلی مدرن چکیده سیاه و سفید هنر نقاشی آنلاین شده توسط ADA

نقاشی های سفارشی -- ناشناخته ELEMENT - 50x30 ORIGINAL نقاشی های مجرد مدرن ART دکو شده توسط ADA

+ تاریخ | یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت | 13:4 PM نویسنده | mahtab ღ |